O NAS

Szanowni Państwo,

Kancelaria Pomocy Poszkodowanym Benefit Sp. z o.o. jest podmiotem skupiających specjalistów z dziedziny prawa cywilnego, prawa pracy, prawa ubezpieczeń społecznych i gospodarczych. Celem Kancelarii jest pomoc osobom, które zostały poszkodowane w wyniku wypadków lub chorób zawodowych, których skutkiem są:

I. uszkodzenia ciała lub rozstrój zdrowia;

II. śmierć osoby bliskiej oraz

III. uszkodzenie lub zniszczenie mienia.

W naszej praktyce bardzo często spotykamy osoby, które nie są świadome co do roszczeń które, im przysługują z uwagi na zaistnienie zdarzenia, które wywołało szkodę. Odpowiedzialność sprawcy lub zakładu ubezpieczeń, w którym sprawca zawarł ubezpieczenie wynikać może nie tylko z jego działania, także z zaniechania.

Każdorazowo, gdy klient zwraca się do nas z zapytaniem co do możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych  przedstawiamy mu rzetelną, wskazującą podstawę prawną opinię w oparciu o którą może podjąć decyzję o wszczęciu sprawy. Skuteczność naszych działań – 98 % spraw wygranych – potwierdza wysoki poziom wiedzy naszych prawników.

Katalog roszczeń, których można dochodzić jest bardzo szeroki i uzależniony od konkretnych okoliczności zdarzenia, które wywołało szkodę i od jego skutków, a obejmuje on:

 

I. w razie uszkodzenia ciała i rozstroju zdrowia spowodowanego wypadkiem lub chorobą zawodową:

1. zwrot kosztów leczeniaw art. 444 § 1 kc ustawodawca mówi, o obowiązku pokrycia przez sprawcę „wszelkich kosztów”, które obejmują także koszty rehabilitacji;

2. rentę lub rentę wyrównawczą, w wypadku gdy doznane obrażenia ciała spowodowały całkowitą lub częściową utratę przez poszkodowanego zdolności do pracy zarobkowej lub gdy zwiększają się potrzeb życiowe poszkodowanego lub zmniejszyły się widoki powodzenia na przyszłość;

3. pokrycie kosztów przeszkolenia zawodowego jeżeli poszkodowany stał się inwalidą;

4. zadośćuczynienie za doznaną krzywdę – związaną z bólem i cierpieniem, które stały się udziałem poszkodowanego z uwagi na wyrządzoną mu szkodę.

 

II. w razie śmierci osoby bliskiej:

1. zwrot kosztów leczenia i pogrzebu, należny temu, kto poniósł koszty leczenia i pogrzebu niezależnie od tego, czy jest spadkobiercą poszkodowanego zmarłego;

2. renta na rzecz osób, względem których na zmarłym ciążył ustawowy obowiązek alimentacyjny (tzw. renta obligatoryjna); a także na rzecz osób, którym zmarły stale i dobrowolnie dostarczał środków utrzymania (tzw. renta fakultatywna);

3. jednorazowe stosowne odszkodowanie wynikające z pogorszenia się sytuacji życiowej (materialnej, finansowej) należne najbliższym członkom rodziny zmarłego;

4. zadośćuczynienie związane z bólem i cierpieniem, które stały się udziałem osób bliskich z uwagi na śmierć poszkodowanego.

 

III. w razie uszkodzenia lub zniszczenia mienia:

1. przywrócenie przedmiotu do stanu sprzed szkody;

2. wypłatę określonej sumy pieniężnej, przy czym należy zaznaczyć, że to do poszkodowanego należy wybór sposobu naprawienia szkody.

 

Pozostawiając do Państwa dyspozycji naszą wiedzę i doświadczenie, gwarantujemy najwyższy poziom usług związanych z dochodzeniem roszczeń odszkodowawczych.

Szukaj